วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557สรุปผลการเรียนรู้ปิดคอร์วิชาARTD2304ออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ตอบ มีใจจดจอและเอาใจใส่ต่องาน

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ตอบ ได้แสดงความคิดเห็น การตัดสินใจทำในสิ่งต่างๆ

5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตอบ ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ศึกษาและทำความเข้าใจต่อโปรแกรมที่ได้เรียน

6.ด้านทักษะวิชาชีพ

ตอบ สามารถนำความรู้ที่ได้มาทำ Font เพื่อหารายได้ หรือ เป็นอาชีพเสริม

7.ดังหลักฐานแสดงคือ
นาย ปานเทพ  สายพฤกษ์ รหัสนักศึกษา 5511302555 กลุ่มเรียน 102
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ http://artd2304-panthep.blogspot.com/

2.ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ CRU LanChan 56 panthep  saypruek Regularโดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family)

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 9 อังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

     ได้พูดถึงการส่ง แบบฟ้อนเข้าร่วมประกวด คัด50คนเพื่อเข้ารับการอบรมเน้นอักขระไทย ปรับฟ้อนให้ดี
และสามารถนำมาใช้งานได้จริง

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Typefaces Design : ออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์: ปิดคอร์สวิชา ช่วยกันตอบด้วยว่า เรียนแล้วได้อะไรบ้า...

Typefaces Design : ออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์: ปิดคอร์สวิชา ช่วยกันตอบด้วยว่า เรียนแล้วได้อะไรบ้า...: เรียนจนจบภาคเรียนที่ 2/2556 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้...

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ตอบ มีความตรงต่อเวลา การส่งงาน ต่างๆ

2.ด้านความรู้

ตอบ ได้รู้เกี่ยวกับการทำ โปรแกรมต่างๆ เช่น Font Lab 

3.ด้านปัญญา

ตอบ มีใจจดจอและเอาใจใส่ต่องาน

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ตอบ ได้แสดงความคิดเห็น การตัดสินใจทำในสิ่งต่างๆ

5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตอบ ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ศึกษาและทำความเข้าใจต่อโปรแกรมที่ได้เรียน

6.ด้านทักษะวิชาชีพ

ตอบ สามารถนำความรู้ที่ได้มาทำ Font เพื่อหารายได้ หรือ เป็นอาชีพเสริม

7.ดังหลักฐานแสดงคือ
นาย ปานเทพ  สายพฤกษ์ รหัสนักศึกษา 5511302555 กลุ่มเรียน 102
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ http://artd2304-panthep.blogspot.com/

2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://issuu.com/groups/typography เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์คือ.......

3.ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ CRU LanChan 56 panthep  saypruek Regularโดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family) โดยส่งเผยแพร่แล้วที่บอร์ดตนเองที่ www.interest.com/..... โดยสามารถเข้าถึงได้ตามที่อยู่ URL Link โดยตรงคือ.......... และใช้คำสืบค้น Tag คือคำว่า.....

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 8 อังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

  ฟังรายงานฟอนต์ จากเพื่อนๆ3คนแล้วนำเสนองานกิ๊ฟที่ได้จัดเตรียมไว้ และได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ เรื่องงานกลุ่ม Gift On The Moon 

งานที่ได้รับมอบหมาย

แก้ไขงานกิ๊ฟที่นำเสนอ และนำงานที่แก้เสร็จสมบูรณ์มารายงาน ณ วันที่ 28 มกราคม 2557

สรุปผลการเรียนสัปดาห์ ที่ 7 วันอังคารที่ 7 มกราคม 2557

     สรุปผลการเรียนสัปดาห์ ที่ 7  วันอังคารที่ 7 มกราคม 2557
 นำเสนอข่าว 4 คน  เสร็จ  บอกวิธีการนำฟ้อนต์มาใช้    ทำข้อสอบ  29  ข้อ  ในระบบอีเลินนิ่ง แล้วบอกคะแนนอาจรย์  ได้  4.5  หารสองแล้ว  ทดสอบการใช้โปรแกรม Fontlab  Studio  ให้เอาลงในช่อง 2026
ทุกตัวหาโครงสร้างทำให้อยู่ในช่อง  2026


งานที่ได้รับมอบหมาย

สัปดาห์ที่  3 ของเดือน มกราคม  2557  เอางานกลุ่มมาส่ง เป็นงาน  Gift  on  moon  ใส่ woodbod

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 6 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

17/12/2013

     แจ้งกำหนดการสอบกลางภาควันที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 9.30 - 9.50 น. และอาจารย์ได้สอนการเขียนการสร้างรูปแบบตัว Glyps(รูปอักขระ)   Shape(รูปร่าง) เวลาตรวจสอบให้ใช้เส้นประมาณ 0.1 pt และออกแบบอย่างไรให้น่าสนใจน่าดึงดูดการวางเส้นแบบต้องจัดให้ตรง และอาจาร์ได้สอนการใช้ Font Lab

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5 วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

3/12/2556

     อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องงานกลุ่มสิ่งที่จะทำและได้ตรวจงานการออกแบบดาฟตัวอักษร cru-lanchanอาจารย์ได้แนะนำการดาฟฟอนร์ กรณีที่ตัวอักษรเครื่อนที่ต้องครอบและคีเอดเอาค์ลายตัวอักษรทั้งหมด

งานที่ได้รับมอบหมาย
    ส่ง File Ai 5 แบบเป็นชื่อของกลุ่ม Save เป็น JPG และให้ง่ายต่อการอ่าน